Lexington Courthouse Plaza

120 N Limestone, Lexington, Kentucky 40507

120 N Limestone, Lexington, Kentucky 40507