The Opryhouse

418 Frederica Street, Owensboro, Kentucky

418 Frederica Street, Owensboro, Kentucky